Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Balázs Bernadett
Adószám: 58153176-1-27
Nyilvántartási szám: 56791860
Cím: 8000 Székesfehérvár, Színház u. 6.
Telefon: +36/30 982 5541
Email: info@pixpoint.hu

Fogalom meghatározások:

1.”személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.”adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

4.”adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

5.”címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkamazandó adatvédelmi szabályoknak.

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelem és felhasználási feltételek

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) tájékoztatóit.
A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez

Igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltató:
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel: +36 1 700 2323
e-mail:info@mhosting.hu

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja

A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználónak jogosult az adatai módosítását, vagy törlését kérni a info@pixpoint.hu címen. Az adatkezelést 1 évig végzem.
Az ügyfeleimnek az ajánlatkérés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név-azonosítás céljára, telefonszám-kapcsolattartás,egyeztetés céljára, e-mail cím-az árajánlat megküldéséhez szükséges illetve megrendelés esetén számlázási címet). Ezeket az adatokat kizárólag a ajánlatkérések pontos teljesítése érdekében kérem és tárolom. A felhasználói adatokat harmadik fél számára semmilyen kérésre nem adom át!

Kapcsolati űrlap

A weblapon található kapcsolatfelvételi űrlap a kapcsolatfelvételt segíti elő arra az esetre, ha az oldal látogatója valamely, általam nyújtott szolgáltatással kapcsolatban kíván érdeklődni, vagy árajánlatot kér. Az űrlap kitöltése során nevet, email címet kérek, melyet kizárólag kapcsolattartásra használok fel, harmadik személy részére nem adom át. Remarketing tevékenységet nem folytatok, hírlevelet nem küldök. Szerződéskötés esetén a Megbízó részéről a szerződéshez szükséges adatot kérek el és tárolom azt a szerződés fennállása alatt.

Közösségi média

A PIXPOINT a Facebook közösségi oldalon is jelen van. A weblapról átnavigáló gomb erre az oldalra irányítja az oldal látogatóit, azonban nem állít be sem automatikus követést, sem kedvelést. Az oldalhoz történő csatlakozás önkéntes. Bármilyen információt a közösségi oldal hírfolyamában teszünk közzé, a követőinket is csak ebben a formában tájékoztatjuk az általunk fontosnak, érdekesnek ítélt közlendőkről.

Sütik

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngésződnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépén.

Google Analytics

Ez a honlap használja a Google Analytics alkalmazást, ami a Google Inc. webelemző szolgáltatása. Segítségével információkat kapunk a Felhasználó látogatásáról. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérésére haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje esetleges pontatlan adatai helyesbítését. Erről legfeljebb 1 hónapon belül intézkedünk.

A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait.

A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult ara, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.